REGULAMIN

REGULAMIN SALI ZABAW 
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 11. 
2. Dzieci w wieku od 0 do 4 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców lub innej osoby dorosłej. 
3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 25 dzieci. Łącznie w sali zabaw może przebywać 30 dzieci. 
4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi. 
5. Właściciel placu zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. 
6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 
7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest wpis do książki obecności. 
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu. 
9. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na wykładzinę, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem. 
10. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw. 
11. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw Bajkolandia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Placu Zabaw, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce lub u obsługi. 
12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad: • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH) • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA ZADŁAWIENIA • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIĘ OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA • NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ ORAZ POLECEŃ OBSŁUGI MOŻE SKUTKOWAĆ SKRÓCENIEM CZASU ZABAWY BEZ MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA KOSZTÓW WEJŚCIA! 
14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji. 
15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej ostrożności. 
16. Sala Zabaw Bajkolandia jest obiektem monitorowanym. 

 REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W SALI ZABAW 
1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 
2. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wpłaceniu zadatku gotówką lub na konto firmy. 
3. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany terminu przyjęcia urodzinowego przez Zamawiającego. 
4. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie. 
5. Czas wynajmu Sali Zabaw wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości). 
6. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych, jeśli gości urodzinowych jest max. 10.. 
7. Pakiet urodzinowy przewidziany jest na przyjęcie z jednym Jubilatem, w którego Jubilat wchodzi bezpłatnie. 
8. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej. 
9. Liczbę oraz imiona gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
10. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym. 
11. Rozliczenie i dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu. 
12. Za gości uważane są dzieci od 1 do 11 roku życia. 
13. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe. 
14. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponoszą rodzice/opiekunowie. 
15. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w barze kawiarni (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni. 
16. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Części Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Części Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym. 
17. Sala zabaw nie odpowiada za poczęstunek przygotowywany przez opiekunów Jubilata. 
18. Podpisanie wpłaty zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin. 
19. Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw Bajkolandia.
Copyright ©2021 Bajka17.ayz.pl, All Rights Reserved