PROCEDURY COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/ rodzicom/ opiekunom na sali zabaw:

1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
4. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
5. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
6. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.
7. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2: 1. Ustalenie listy pracowników, dzieci i ich opiekunów (imię, nazwisko, numer telefonu) obecnych w tym samym czasie na sali i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Copyright ©2021 Bajka17.ayz.pl, All Rights Reserved